Graag informeren wij (burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland) u over de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Westwoud. De fase voor het maken van het Definitief Ontwerp (DO) is afgerond. Zoals toegezegd, laten wij u graag dit ontwerp voor het MFA zien. Kort na de zomervakantie hopen wij een fysieke bijeenkomst te plannen om de planvorming verder toe te lichten.

Indeling MFA
In de MFA in Westwoud komen basisschool De Westwijzer, 12 huurappartementen van woningstichting Het Grootslag en een geheel vernieuwde gymzaal. Daarnaast maken ook kinderopvang Kappio, stichting Jeugdwerk en dorpshuis De Schalm deel uit van de MFA.

Proces
In het kort wat er tot nu toe is gebeurd:
• juni 2019: de gemeenteraad besluit dat er een MFA komt in Westwoud. De architect, constructeur en installatie-adviseur werken het programma van eisen uit.
• december 2019: presentatie van de eerste schetsen van de MFA aan omwonenden en belangstellenden in dorpshuis De Schalm. Met de input van deze bijeenkomst hebben we het ontwerp verbeterd.
• september 2020: inspraakbijeenkomst voor direct omwonenden van de MFA. Op deze
avond is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Reacties zijn betrokken bij het maken
van het definitief ontwerp. Ook is afgesproken hoe we omwonenden betrekken in het vervolgtraject.
• Een ontwerpteam met daarin ook afgevaardigden van alle gebruikersgroepen heeft het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.
• Het vervolg is het uitwerken van het definitief ontwerp naar een technisch ontwerp.

Definitief Ontwerp
Nieuweboer Architecten heeft met input van het ontwerpteam het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Ten opzichte van het eerder opgestelde programma van eisen en het schetsontwerp zijn verbeteringen en noodzakelijke toevoegingen doorgevoerd.

Het gaat om aanpassingen zoals:
• Een extra lokaal voor basisschool De WestWijzer.
• Extra eigen ruimte voor Kappio kinderopvang.
• Verbreding van de gymzaal.
• Aanpassingen en optimalisaties bij de multifunctionele ruimte en bergingen.

Inrichting terrein
Het ontwerp voor de inrichting van het terrein is ook gewijzigd. De reacties van de gebruikers én omwonenden zijn hierin meegenomen. Het plan is het terrein te vergroten door een groter deel van de openbare ruimte erbij te betrekken. Het gaat om de volgende wijzigingen:
• Verplaatsen van de jeu de boules banen.
• Voetgangerszone tussen Schalmplein en schoolplein optimaliseren.
• Centrale open fietsenstalling voor onderwijsdeel verplaatsen.
• Aanpassing voor het parkeren van auto’s om betere aansluiting te maken op de Wentelaar en zo veel mogelijk groen te behouden.

Impressies
Na een zorgvuldig traject met input van alle gebruikers van de MFA, waarbij aanpassingen aan het programma zorgvuldig zijn afgewogen, ligt er op dit moment een ontwerp dat breed gedragen wordt door de gebruikers. Om u mee te nemen in de uitwerking van het ontwerp is een bijlage aan deze brief toegevoegd. Deze bijlage is voorzien van impressies, plattegronden en verdere toelichting van het DO.

Bijeenkomst
Het definitief ontwerp is een mijlpaal voor de realisatie van de MFA Westwoud. Een belangrijk moment om ook met u te delen. Wij plannen kort na de zomervakantie een fysieke bijeenkomst in dorpshuis De Schalm om het ontwerp te laten zien. De exacte invulling van de dorpsmiddag/-avond hangt af van de coronamaatregelen. U ontvangt in augustus 2021 een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over de MFA Westwoud kunt u contact opnemen met de Carlo Heilig, via 0228 –352 352 of gemeente@drechterland.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland,

Simone Visser – Botman, projectwethouder MFA Westwoud.

Impressie vanaf Dres
Impressie vanaf Wentelaar
Impressie achterzijde schoolplein
Situatie bestaand (luchtfoto)
Situatietekening nieuw
Plattegrond begane grond
Plattegrond verdieping
Aanpassingen vanuit Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
Aanpassingen terrein vanuit Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp

Aanvullende toelichting terrein

• Parkeren
Het parkeren aan de Wentelaar is aangepast. Om een goede aansluiting te krijgen, tussen de Wentelaar en het parkeren voor bewoners, zijn een viertal bestaande parkeerplaatsen opgenomen in het nieuwe parkeerterrein van de woningen. Er gaan géén plaatsen van bestaande bewoners verloren, deze worden echter verplaatst. De inzet aan de Wentelaar is om hier zo veel mogelijk van het bestaande groen intact te houden. Aan de Dres wordt de bestaande parkeerhaven vergroot, zodat hier 10 plaatsen mogelijk zijn, inclusief een mindervaliden parkeerplaats. Het parkeren binnen het plangebied zal groen worden omzoomd door een beukenhaag.

• Fietsen inclusief fietsparkeren
De centrale open fietsenstalling is verplaatst nabij de nieuwe bewonersparkeerplaats. De fietsenstalling was aanvankelijk gepositioneerd achter de woning naast de Schalm. Voordeel van de nieuwe locatie is dat de fietsenstalling goed direct bereikbaar is vanaf de Wentelaar.

• Voetgangers
De entree vanaf de zijde van de Schalm naar de MFA zal een voetgangers verbinding worden. De voetgangersverbinging zal eenzijdig worden beëindigd door een golvende pallisade van boomstammen.
Door de golvende vorm kunnen zo veel mogelijk bestaande bomen gehandhaafd blijven en wordt een statische buitenruimte voorkomen.

• Buitenruimte
Voor de gebruikers wordt voorzien in verschillende buitenruimtes. Basisschool de WestWijzer en Kinderopvang Kappio zijn door eigen buitenruimte omringd. Deze buitenruimte zal door hagen worden afgeschermd. De buitenruimte voor de basisschol zal deels verhard en deels als onverhard worden uitgevoerd. Het bestaande trapveld met omliggende groen zal zo veel mogelijk worden gehandhaafd.
De twaalf woningen worden uitgevoerd met een balkon of met een dakterras op de bestaande school:
aan de zuidzijde met een balkon, aan de weszijde met een dakterras. Privacy ten opzichte tot de school wordt hiermee gewaarborgd. Daarnaast zullen de balkonhekken semitransparant worden uitgevoerd door middel van een glasprint, zodat inkijk wordt voorkomen.

Interessant? Laat het anderen weten!