Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
31 januari 2020
20:00 - 22:00

Locatie
Café De Lindeboom

Categorieën Geen Categorieën


Hierbij nodigen wij onze leden uit voor onze Algemene Jaarvergadering, welke op vrijdag 31 januari 2020 zal worden gehouden in de achterzaal in café De Lindeboom, aanvang 20.00 uur.

 

A g e n d a

 

1)   Opening

2)   Notulen van de vorige Algemene Jaarvergadering

3)   Financieel verslag 2019

4)   Verslag kascommissie / Goedkeuring financieel verslag

5)   Verlenen decharge door kascommissie

6)   Benoeming nieuw lid kascommissie

7)   Vaststelling contributie

8)   Jaarverslag secretaris 2019

9)   Mededelingen

10) Bestuursverkiezing:
-Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: de heer Jos Fischer (voorzitter),
de heer Martien Koopman (gilde) en de heer Janco Beerepoot (penningmeester).
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij voorzitter Jos Fischer
worden aangemeld.

11) Rondvraag

12) Sluiting

 

Na afloop van de vergadering  zal een vertegenwoordiger van praktijk Hoogewerf uit Hoorn
een en ander vertellen over hun werk bij het begeleiden van rouwverwerking en verliesverwerking.

 

Wij hopen dat u deze avond aanwezig kunt zijn.

 

Eventuele afberichten kunt u melden bij onze secretaris, de heer Harry Kors, via telefoonnummer 06-34970580, of via ons e-mailadres info@in-paradisum.nl