Vitale Dorpen is een project binnen de gemeente Drechterland. Met dit project hebben inwoners samen met de gemeente dorpsplannen gemaakt om onze dorpen vitaal te maken en te houden. Hoe kunnen we zorgen dat het nu en over 10 jaar prettig is om in een van de Drechterlandse dorpen te wonen? Kern van de aanpak is samen afspraken (allianties) te maken. Deze richten zich op het ontwikkelen van de dorpsgemeenschap waarvoor bewoners zich met eigen kracht inzetten. Hieronder leest u meer over de allianties gesloten in Westwoud.

DORPSPLAN WESTWOUD: DE ALLIANTIES

Het dorpsteam bestaat voor Westwoud uit: Atie Boekweit, Patrick de Boer, Koos Schipper, Jan van Kampen en Thaam Wijnker.

Starterswoningen

Een groot deel van de jongere dorpsbewoners wil in beginsel graag blijven wonen in Westwoud. Wanneer zij de woningmarkt betreden (starters) blijkt het lastig een geschikte woning in ons dorp te vinden. Dat was een van de opmerkingen op de bewonersbijeenkomsten van Vitale dorpen. Dit resulteerde in de alliantie Starterwoningen Westwoud. Een aantal inwoners heeft gezocht naar mogelijkheden om goedkope woningen voor starters te realiseren. En dat is gelukt, in het voormalige gebouw van Konst & van Polen.

Ook onze oudere dorpsbewoners willen graag (zelfstandig) blijven wonen. Westwoud wordt vitaler als er meer geschikte woningen zijn voor alleenstaanden, starters en senioren. De alliantie verkent de mogelijkheden voor het realiseren van starterswoningen en is hierover in gesprek met onder andere de gemeente en woningstichting Het Grootslag.

Daarnaast kijkt de alliantie naar de ontwikkelingen rond de multifunctionele accommodatie.

Stand per 15 november 2018:

De alliantie heeft bijgedragen aan de realisatie van een aantal appartementen in het voormalige gebouw van Konst & van Polen. De alliantie heeft zich nu verbonden met de alliantie Multifunctionele accommodatie (MFA) Westwoud en denkt mee over het onderwerp woningbouw.

Contactpersoon: Atie Boekweit

Verkeersonveilige situaties

De alliantie heeft knelpunten en wensen verzameld. Onder andere een fietspad langs de Noorderboekert en een fietspad van ‘t Hoidenwoidje naar de N23. Een ander aandachtspunt is het sluipverkeer door Westwoud. Een voorstel hierbij is een 30km zone bij de Schalm.

Met de gemeente is overleg over de verkeerssituatie en het trottoir bij de Dr. Wijtemalaan en betere verlichting langs het fietspad in het Dokter Singelenbergpark. Ook wordt er nog gekeken naar de realisatie van een fietspad richting de Jumbo.

De alliantie heeft hard gewerkt en is erg tevreden over het resultaat dat tot nu toe is bereikt. Een aantal maatregelen zijn al genomen zoals aanduiding van de schoolzone bij de Regenboog. Nu wordt nog gewerkt aan aanpassingen en onderhoud rond de Dr. Wijtemalaan en Dr. Nuijenstraat.

Daarnaast is de alliantie blij met de realisatie van het wandelpad langs het spoor dat eind 2017 is opgeleverd.

Stand per 15 november 2018:

De alliantie heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van het wandelpad langs het spoor. Er zijn nog een aantal verkeerskundige ontwikkelingen waarbij de alliantie betrokken is.

Contactpersoon: Thaam Wijnker

Gastvrij dorp

Westwoud wil nieuwe inwoners gastvrij verwelkomen met een wandeling door het dorp en een kopje koffie na afloop. De uitwerking hiervan ligt nu stil. Het idee van de alliantie is dat bewoners van Westwoud hierbij kunnen helpen door de alliantie te informeren als er nieuwe buren komen.

Stand per 23 maart 2019:

De alliantiegroep Gastvrij Westwoud heeft in september 2018 de eerste rondleiding door Westwoud gegeven voor nieuwe inwoners, om kennis te maken in De Schalm en daarna een informatieve wandeling door Westwoud te maken. Een geslaagde ochtend. Op 13 april 2019 staat een nieuwe kennismaking op de planning (zie agenda voor nadere informatie).

Contactpersoon: Mieke van Engen, Frank Sijm (Lzn.)

Website www.westwoud.info

De wens om een gezamenlijke website te ontwikkelen blijkt beperkt. Wel is er vraag naar een gezamenlijke agenda. Er wordt nu gekeken naar een app. De alliantie heeft een uitvraag gedaan bij verenigingen naar de behoefte. Daarnaast is samenwerking gezocht met de dorpskrant De Schakel.

Per 25-04-2018 is de website www.westwoud.info online. De Alliantie, inclusief de redactie van De Schakel, is zeer content met wat er tot zover is bereikt.

Huis aan huis is een flyer rondgebracht om de website onder de aandacht van inwoners van Westwoud (en het Sudetengebied) te brengen. Ook zijn alle verenigingen hiervoor aangeschreven met daarbij het verzoek de Dorpsagenda en de rubriek Nieuws in te vullen.

Stand per 15 november 2018:

De alliantie heeft een website gemaakt, www.westwoud.info, waarop zij in beeld hebben gebracht welke activiteiten er in het dorp zijn. Zij werken nu aan een koppeling met social media.

Contactpersonen: Maarten Appelman &  Dirk van Kampen (Wzn)

Multifunctionele accommodatie

De allianties ‘Omnivereniging Westwoud’ en ‘Multifunctionele accommodatie’ (MFA) hebben samen met Sportservice NH een enquête uitgezet. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak gemaakt. De wensen van de verenigingen zijn belangrijk, maar ook is er voldoende draagvlak van de scholen nodig. Er is overleg geweest tussen de schoolbesturen van Het Skitteljacht en de Regenboog. Gesproken is of eventuele huisvesting in een MFA voor de scholen een goed plan kan zijn. Verdere acties volgen na analyse van de uitkomsten van de enquête.

Op 22 februari 2018 is in De Schalm een informatieavond over de Multifunctionele Accomodatie (MFA) gehouden waar maar liefst 150 geïnteresseerden op af zijn gekomen. Tijdens deze avond zijn de vorderingen tot het realiseren van een MFA toegelicht, inclusief keuze van de locatie (voormalige Skitteljacht), en welke rol de stakeholders (belanghebbenden) hierin spelen.

Stand per 01-04-2019:

Begin 2019 is Scope Bouwmanagement uit Hoorn gestart met het vervolgonderzoek naar een MFA te Westwoud. Een groep bewoners vanuit het dorp, onder de naam Alliantie MFA, hebben een goede eerste aanzet verricht. Er zijn o.a. enquêtes gehouden en de potentiële nieuwe gebruikers zijn in kaart gebracht.

Scope stelt voor het nieuw te realiseren MFA een ruimtelijk en functioneel programma van eisen op. Hiervoor zijn in de maanden januari en februari een aantal interviews afgenomen bij de verschillende stakeholders. De resultaten zijn verwerkt in een ruimtebehoefte en vertaalt naar vlekkenplannen. Begin maart zijn de eerste resultaten besproken met de toekomstig gebruikers, de Alliantie MFA en stichting Dorpshuis de Schalm.

Zie ook: https://www.scopebm.nl/projecten/gemeente-drechterland-onderzoek-nieuwbouw-mfa-westwoud/

De maanden maart en april werkt Scope het PVE verder uit en onderzoekt de verschillende scenario’s van de gymzaal, namelijk renoveren of nieuwbouw. Daarbij worden de wensen van verschillende gebruikers beoordeeld en wordt de gymzaal getoetst aan de normen.

Voor de vrijkomende locatie, het huidige terrein van de basisschool en peuterspeelzaal, wordt een haalbaarheidsstudie opgesteld. Zodra de MFA is gerealiseerd worden de huidige gebouwen gesloopt. Scope onderzoekt de mogelijkheden naar woningbouw op het betreffende perceel.

Begin mei wordt een dorpsbijeenkomst gehouden in dorpshuis de Schalm, waarbij Andries Hogeveen van Scope de resultaten presenteert waar Scope de afgelopen periode aan heeft gewerkt. Ook een aantal toekomstig gebruikers (De WestWijzer en Het Grootslag) geven een toelichting op de voorgenomen plannen.

Contactpersonen: Sandra Balk & Walter Koper

Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij de Alliantie MFA via mailadres: mfa.westwoud@gmail.com

Omnisportvereniging

Deze alliantie onderzoekt de mogelijkheden voor het oprichten van een omnivereniging.

Er is een enquête gehouden onder sportverenigingen. Sportservice helpt met de uitwerking hiervan. De alliantie kijkt op basis van de behoefte welke vorm er mogelijk is voor een omnivereniging. Daarna volgt een bijeenkomst met alle verenigingen.

De alliantie doet veel in samenwerking met de alliantie Multifunctionele accommodatie.

Stand per 15 november 2018:

De alliantie heeft gesprekken met betrokken verenigingen gevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan beraadt de alliantie zich op haalbaarheid van plannen. Zij gaan snel weer met elkaar in overleg.

Contactpersonen: Alex Esmeijer & Dennis Kuipers

Hoe verder

Het is de bedoeling dat het project Vitale Dorpen een doorlopend programma binnen de gemeente wordt. Nieuwe ideeën en wensen kunnen in samenwerking met de gemeente ter sprake worden gebracht. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl. U wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

Nieuws betreffende het project Vitale Dorpen Westwoud